Archanděl Rafael

0

Rafael je nejvyšším léčitelem v celé andělské říši.

V hebrejštině jeho jméno znamená „Bůh léčí“ nebo „ten, který léčí“. Mnozí ho považují za odvozené z hebrejského slova rofe – „lékař“. Léčí lidi a zvířata.

Katolicismus jej zná jako svatého Rafaela, patrona léčení, lékařů, cestovatelů a zprostředkovatelů sňatků. Pod tímto jménem se objevuje v kanonické Bibli (tj. v té její podobě, jak ji římská a řecká katolická církev uznává od roku 397) v knize Tóbit. Tento text, někdy také nazývaný Kniha Tobiášova, byl ztracen a ve 20. století znovu nalezen jako svitek na pobřeží Mrtvého moře v Kumránu, ve svatyni starobylé sekty esejských.

Kniha vypráví příběh Tóbita, věrného a oddaného židovského muže, který poté, co oslepl, propadl takovému zoufalství, že prosil Boha, aby ho nechal zemřít. Téhož večera, kdy se Tóbit takto modlil, žádala Boha o smrt i žena Sára, zlomená žalem nad smrtí svých sedmi manželů, z nichž každý zemřel během svatební noci.

Bůh na jejich modlitby odpověděl tím, že k nim seslal archanděla Rafaela v lidské podobě. Rafael se nedal poznat jako anděl, ale nabídl Tóbitovu synovi Tobiášovi ochranu a vedení na jeho cestách, na nichž měl získat zpět peníze od dlužníků.

Rafael přivedl Tobiáše k Sáře a ti dva se do sebe zamilovali a vzali se. Archanděl pak pomohl Tobiášovi odehnat démony, kteří zabili Sářiny předchozí manžely, a jako součást léčby použil rybu. Z ní také připravil mast, s jejíž pomocí Tobiáš vyléčil otcovu slepotu. Zatímco se pak Tóbit, Tobiáš a Sára radovali ze svého nového života, archanděl Rafael získal pro Tóbita zpět jeho peníze. Když dokončil svou práci, odhalil svou pravou totožnost a vrátil se zpět do říše andělů.

Na základě tohoto příběhu byl Rafael označen za svatého patrona lékařů, cestovatelů, slepců a zprostředkovatelů sňatků. V naší knize se budeme zabývat těmito rolemi, které plní i dnes.

Rafaelovo jméno se objevuje i v jiném svitku od Mrtvého moře, v Knize Henochově, kde je popisován jako „jeden z Božích andělů, jenž vládne lidským duším“. V tomto textu Bůh pověří Rafaela úkolem uzdravit Zemi z toho, co na ní zanechali někteří padlí andělé a obři – chytit a vypudit démona, pomoci všem dětem a ochránit svět před zkažeností. Toto je Rafaelovo poslání i v dnešní době.

archanděl rafael léčiČasto se zarážíme jak že by takoví významní andělé jako Michael, Rafael a Gabriel pomáhali průměrnému člověku, zvláště v moderní době. „Vždyť to jsou andělé z Bible.“ Ano, jsou – a přicházejí nám na pomoc neustále, i po tisíciletích.

Andělé jsou Boží poslové, kteří byli na Zem sesláni proto, aby naplňovali Stvořitelův plán míru pro všechny. K jeho dosažení je nutné, aby celá planeta byla plná mírumilovných lidí – včetně vás a mne. Proto je posláním andělů dělat vše potřebné k tomu, aby se každý mohl cítit šťastný a spokojený. Vzhledem k tomu, že zdravotní problémy mohou tento stav narušovat, je pochopitelné, že Bůh pověřil archanděla Rafaela i tím, aby všem lidem přinášel zdraví a pocit dobré pohody.

Nemusíte být nijak zvláštní, „vyvolení“, nábožensky založení, dokonce ani nepotřebujete mít dobrou povahu, aby se vám mohlo dostat andělské léčivé pomoci. Andělé pomáhají každému, protože milují každého – a protože klid a mír pro všechny je Boží vůlí.

Každý člověk má neustále kolem sebe strážné anděly. Tyto nebeské bytosti jsou nezištnými pomocníky, průvodci a ochránci. Kromé toho nad vámi bdí nejméně jeden z vašich blízkých zesnulých. I když vaši přátelé a příbuzní v nebi nejsou přímo andělé (protože mají lidská ega), přesto tak dokážou jednat. Mohou i působit společné s anděly, když potřebujete pomoc.

Slovo archanděl vychází z řeckého výrazu „nejvyšší posel Boží“. Arch znamená „první“ nebo „nejvyšší“ a anděl „Boží posel“.

Archandělé jsou vétší, mocnější a konkrétněji zaměření než strážní andělé. Duchovní texty hovoří o desítkách archandělů, ovšem většina největších náboženství se omezuje na čtyři až sedm. Rafael se vždy nachází mezi hlavními archanděly, společně s Michaelem, andělským ochráncem, a Gabrielem, andělským poslem.

Protože andělé nemají ego ani fyzické tělo, nejsou jako bytosti naprosto ničím omezovány. To znamená, že mohou být současně s jakýmkoli počtem lidí a navazovat osobní kontakt s kýmkoli, kdo žádá o pomoc. Proto si nikdy nemyslete, že byste je svou prosbou o pomoc nějak obtěžovali.

[irp]

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o uctívání andělů ani o modleni se k nim. Veškerá sláva patří Bohu, jenž anděly stvořil – stejně jako vás i mne. Andělé však představují mezi námi a Stvořitelem jakési hmatatelné pojítko. Bůh je stvořil jako prostředníky, abychom společné s nimi mohli šířit mír na Zemi.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Někdy se lidé ptají: „Proč mám mluvit s anděly, když mohu stejně tak snadno mluvit s Bohem?“ Tato otázka je zcela namístě, a proto jsem se na ni tak dlouho soustředila v modlitbách, až jsem obdržela odpověď: Pokud zřetelně slyšíte Boží hlas a pociťujete ničím neomezené spojení s Bohem, pak byste měli hovořit s ním. Někteří lidé jsou však během vážnějších onemocnění tak rozrušení, že přestanou být schopni vnímat mimořádně vysoké vibrace Božího vedení. Pak musí hovořit s anděly, kteří se dokážou sladit s našimi vibracemi bez ohledu na to, v jakém stresu se právě nacházíme.

Andělé jsou darem od Boha pro nás všechny. A stejné jako kteréhokoli jiného daru si jich máme vážit. Božím záměrem je, aby nám andělé pomáhali.

Rafaela můžeme vidětRaphael

Má velký smysl pro humor, který je stejné jako u téch nejlepších komiků vždy vlídný, jemný a láskyplný. Je to Rafaelův způsob, jak nám připomínat mocné léčivé účinky smíchu.

Andělé nemají těla, to znamená, že pokud je nějaká osoba přece vidí (v kritických situacích, ve snech, jasnovidných zřeních, andělských zjeveních apod.), berou na sebe takovou podobu, v níž mohou danému člověku nejlépe pomoci.

Archanděl Michael je například typický silným tělem a vypracovanými svaly, protože je andělem-ochráncem. Archanděl Rafael naproti tomu působí spíše uvolněně – nejspíš proto, že být uvolněný je zdravé.

Kromě toho vytváří konkrétní zaměření každého z andělů energetické pole, které jsou vizuálně citliví lidé schopni vidět jako barevné jiskřící světlo. Energie archanděla Michaela září královskou modří a purpurem, Rafaelovou barvou je smaragdově zelená. Lidem, kteří žádají Boha, aby jim poslal archanděla Rafaela, protože potřebují vyléčit, se často stává, že začnou svým normálním fyzickým zrakem vidět jasně zelená světla. Pokud si ledy všimnete zelených jiskřiček nebo záblesků, je to znamení Rafaelovy přítomnosti.

Můžete si také svým vnitřním zrakem představit – vizualizovat – smaragdově zelené světlo kolem osoby nebo části těla, která potřebuje uzdravit, a tím přivolat archanděla Rafaela a jeho léčivou energii.

Na obrazech bývá Rafael znázorňován jako andělský průvodce Tobiáše a často se také objevuje s léčitelským symbolem zvaným caduceus. Rafael vám rád dává najevo, že je s vámi, protože již samo uvolnění, které přináší vědomí jeho přítomnosti, má léčebné účinky.

Rafaela můžeme cítit

Rafaelovu přítomnost lze nejen vidět, ale mnoho lidí ji také cítí. Rafael vyvolává během svého léčení i fyzické vjemy. Má nesmírné jemnou energii, která přináší velkou útěchu, důvěru a víru. Můžete v jeho přítomnosti cítit teplo a mravenčení způsobených jeho uzdravující energií.

Rafael dokáže vyléčit cokoli od obyčejné virózy až po těžké nemoci. Musíte o to jen požádat.

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, potřebuji ted zázrak. Prosím, uzdrav zcela mé tělo a obnov mé zdraví. Ved mě, jak dosáhnout duševní a fyzické pohody, podporuj mě v každém směru a pomoz mi cítit se celistvý/á a zdravý/á“

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je pomáhat, léčit a vést v záležitostech týkajících se zdraví. Činí to různými způsoby, například přímou intervencí, kdy zázračně a okamžitě uzdravuje zranění, či vedením, které spočívá v tom, že člověku ukazuje, jak nejlépe dospět ke zdraví.

Bůh i Rafael vždy vybírají ty nejlepší způsoby léčení pro daný zdravotní stav. V každém zdravotním problému obvykle hraje roli svobodná vůle člověka, a to v pozitivním i negativním směru. Bůh ani andélé nemohou postupovat v rozporu s našimi svobodnými rozhodnutími. Musí počkat, až je sami požádáme o pomoc, a pak teprve mohou zasáhnout.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.